De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). 

De therapeut zal alleen een behandeling verrichten bij kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn van een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijk volwassene). Bij kinderen tussen de 12 jaar en 16 jaar is het bijzijn van een begeleider niet noodzakelijk. De therapeut heeft wel toestemming nodig van beide ouders door middel van een schriftelijke behandelovereenkomst. 

De therapeut houdt een cliënten dossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard. In uitzondering op de wettelijke bewaartermijn, zullen bij plotseling overlijden van de therapeut de dossiers van de cliënt overgedragen aan collega therapeut waarmee een waarneming overeenkomst is gesloten. Op verzoek van de cliënt kan een dossier vernietigd worden. 

De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van te voren) af te zeggen, anders ben ik genoodzaakt om kosten in rekening te brengen.

De therapeut verplicht zich informatie, betreffende de behandeling, te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. De cliënt verplicht zich middels een anamnese gesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.

De therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van door de cliënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens.

De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen (be-)handelingen verrichten.

De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega therapeut of arts, indien haar behandeling niet toereikend is.

Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden, geschieden.

Indien de cliënt voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de cliënt tegen het advies in van de therapeut de overeenkomst beëindigd, zal de cliënt op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij/zij te kennen geeft dat hij/zij tegen het advies van de therapeut in de behandeling voortijdig stopt. 

De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten, beëndigen. De therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en advies blijven verlenen, totdat de cliënt een overeenkomst met een andere therapeut heeft kunnen sluiten.

Betalingswijze van de behandelingen is: op rekening of contant per consult.

Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken. Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachten functionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij de formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir. Daarnaast is de praktijk aangesloten bij een door de overheid erkende geschillen instantie: Stichting Zorggeschil, en valt onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak van de RBCZ. Voor meer informatie kijkt u op de website van mijn beroepsvereniging VBAG.

https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen